Facebook Instagram Youtube
Domino, 5-րդ եթերաշրջան, Սերիա 16
0
Գարիկը հասկանում է, որ անարդար է վարվել թե՛ իր ընկերների, և թե՛ իր ընտանիքի հանդեպ և որոշում է քավել իր մեղքերը: